go to text

Shojiko Tourism Association

Events
Introduction of members

Shojiko Tourism Association

Yamadaya Hotel
0555-87-2311
Shoji Lake Hotel
0555-87-2211
Shojin Mount Hotel
0555-87-2200
Fujimi-so
0555-87-2025
Kinfuso
0555-87-2020
Hotel Hatsukari-so
0555-87-2087
Shojinko Camping Cottage
0555-87-2005
Lakeside villa
0555-87-2003
Kadoya
0555-87-2218
Family restaurant Kotobuki
0555-87-2303
Restaurant New Akaike
0555-87-2351

Lake Shoji Guest House Association

Suimeiso
0555-87-2113
Jukaiso
0555-87-2115
Takeshinso
0555-87-2327
Yamakaso
0555-87-2317
Wakabaso
0555-87-2237
Shirakabaso
0555-87-2043
Kikumiso
0555-87-2405
Marukei
0555-87-2326
Chidori-so
0555-87-2088
Marumi-so
0555-87-2145
Murahamaso
0555-87-2436
Back to TOP